•  

      Mgr. Monika TOMČÁKOVÁ

      Po ukončení štúdia na gymnáziu v Humennom sa rozhodla študovať cirkevnú hudbu na košickom konzervatóriu. Štúdium ukončila absolutóriom v roku 2007 v predmete hra na organe pod vedením Emílie Dzemjanovej, hru na klavíri v triede Janetty Katinovej – Šingerovej a zborové dirigovanie pod vedením Jána Drietomského. Počas štúdia na konzervatóriu začala v roku 2005 študovať na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor učiteľstvo umeleckých predmetov: hudobná výchova – hra na organe. Získala 2. miesto namedzinárodnej súťaži študentov vysokých škôl v hre na organe v Ružomberku. Na ZUŠ Jantárová 6 pôsobí od roku 2007 kde vyučuje hru na organe, hru na klavíri a hudobnú náuku. V súčasnosti je zbormajsterkou ženského speváckeho zboru Českého spolku v Košiciach.