Úvodná stránka.
   • História

     

    V roku 1774 vydala Mária Terézia Všeobecný školský poriadok. Podľa neho malo nárok na vzdelanie každé dieťa na území habsburskej monarchie, bez ohľadu na pôvod, miesto bydliska alebo pohlavie. V každej dedine sa mala založiť škola, v ktorej sa deti mali učiť tzv. trivium, teda čítať, písať a počítať, čím sa položili základy všeobecnej gramotnosti. Neskôr v roku 1777 sa začala v uhorskej časti monarchie reforma školstva a Mária Terézia v nej nariadila aj vyučovanie hudby. Vychádza z dokumentu Ratio educationis, ktorý bol schválený 2. augusta 1777. Bol to organizačný poriadok pre školstvo, ktorý bol podobný Všeobecnému školskému poriadku. Školské osnovy a nariadenie, ako aj rozdelenie škôl, boli v tomto dokumente skoro totožné s nariadeniami Všeobecného školského poriadku. Touto časťou reformy poverila svojho syna Jozefa II., ktorý bol skutočným autorom a zavádzateľom reformy do praxe. Okrem ľudových škôl tu existovali aj Mestské školy, v ktorých sa predmety  vyučovali v rodnom jazyku. 

    Svoju históriu ZUŠ Jantárová 6 píše od roku 1784. Vyučovanie sa začalo v rámci hudobnej triedy základnej mestskej školy, ktorá vo vtedajšej spoločnosti dostala názov "Hudobnej triedy" a postupne "Hudobná škola". Od vtedy umelecké školstvo v Košiciach prešlo rôznymi transformáciami. Vyučoval sa spev a hra na organe. Učiteľmi Hudobnej triedy a neskôr Hudobnej školy (HŠ) až do roku 1904 boli vždy cirkevní hudobníci v službách košického Dómu. Na konci tohto prvého obdobia mala škola vyslovene mestský charakter. Druhá etapa vo vývoji školy sa začína osamostatnením HŠ v Košiciach v roku 1886. Stala sa samostatnou inštitúciou mesta Košíc a jej učitelia mestskými zamestnancami. V rokoch 1886 - 1918 mala škola 412 žiakov a 18 učiteľov. K základnej organizačnej zmene v živote HŠ v Košiciach došlo na začiatku školského roku 1951/1952 a  stáva sa štátnou a začleňuje sa do jednotnej siete československého hudobného školstva.

    • Verejný koncert žiakov a učiteľov, 1957/1958, Hotel Slovan

  • Zoštátnením začína tretie obdobie Hudobnej školy. Postupne sa podarilo pripraviť organizačné a personálne predpoklady pre osamostatnenie strednej hudobnej školy pod názvom "Vyššia hudobná škola v Košiciach", ktorá sa 1. septembra 1959 mení na "Konzervatórium v Košiciach". V roku 1961 došlo k premene dovtedajších základných hudobných škôl na "Ľudové školy umenia" (ĽŠU). Hudobná škola na Kováčskej 48 mala až 1650 žiakov, preto došlo v roku 1962 k jej rozdeleniu na dve samostatné ĽŠU Kováčska a ĽŠU Sverdlovova, dnes ZUŠ Márie Hemerkovej. Neskôr sa v roku 1987 presťahovala LŠU z Kováčskej ulice na Zbrojničnú, kde pôsobila pod týmto názvom šesť rokov.

    • Hudobná škola, Kováčska ul. č. 20

    • Hudobná škola, Zbrojničná ulica č. 5

  • V roku 1991 vznikol na škole ľudový súbor Jantár, ktorý pôsobí dodnes. Od svojho začiatku účinkoval na pôde školy, mesta aj republiky. Absolvoval množstvo vystúpení na mládežníckych festivaloch v Habovke, ako aj na Orave pod Roháčmi. Medzi najúspešnejšie patria zájazdy mimo územia Slovenska: Maďarsko, Rakúsko (družobné, recipročné zájazdy), Taliansko (festival mládeže), Veľká Británia (celosvetová súťaž), Mexiko (dvojtýždňové koncertné turné).  V roku 2003 vznikol súbor „Jantárik“, ktorý bol pokračovateľom súboru Jantár neskôr sa znova premenoval a dodnes opäť funguje pod názvom „Jantár“. Dňa 29. novembra 2011 oslavoval  už svoje 20. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa konal slávnostný koncert v Kultúrno-spoločenskom centre Južan v Košiciach. Na koncerte mohli poslucháči vidieť jedinečné spojenie bývalých aj súčasných žiakov, ktorí boli, aj sú členmi ľudového súboru Jantár.  Žiaci v súčasnosti usilovne pracujú pod umeleckým vedením učiteľov Mgr. Mariána Demetera a Mgr. art. Juraja Helcmanovského mladšieho.

   Od roku 1993  naša škola sídli na Jantárovej ul. č. 6 pod názvom Základná umelecká škola (ZUŠ) Jantárová 6, ako samostatný právny subjekt, jeho zriaďovateľom je mesto Košice. V roku 1999 bol na škole otvorený literárno-dramatický odbor, ktorý sa zameriava na prípravnú dramatickú výchovu, dramatickú slovesnosť, pohyb, prednes a prácu v súbore. Výstupy svojej práce učitelia spolu so žiakmi prezentujú malými javiskovými formami, recitáciou, moderovaním podujatí v divadelnej sále ZUŠ, v Dome umenia, na verejných vystúpeniach a najlepšie predstavenia uvádzajú v Štátnom divadlle. Literárno - dramatický odbor sa najviac zviditeľnil a prezentoval prostredníctvom rozprávkových muzikálov Popoluška - 2003, Princezná Rozabella a kráľ Filip 2004 a Čarovný sen 2005. V spolupráci so speváckym oddelením hudobného odboru a neskôr aj s tanečným odborom žiaci vystupujú v divadle THÁLIA, v Štátnom divadle Košice a vo Veritase. Neskôr vznikajú nové muzikály, rockový Jednotkári na námet P. Dostála - 2006 a rockovo-ľudový Kubo J. Hollého - 2007. Premiéry a reprízy sa uskutočnili v Štátnom divadle Košice, kde spoluúčinkovala kapela Aliby a ľudová hudba ZUŠ Jantárik. Tanečný odbor vznikol spolu s výtvarným odborom v roku 2004. Hlavným výstupom žiakov tanečného odboru sú záverečné slávnostné tanečné vystúpenia s pestrou choreografiou a rôznymi štýlmi tancov. Okrem tohto vystúpenia sa jednotlivé vekové skupiny predstavujú na rôznych podujatiach školy a mesta, na otvorených hodinách pre rodičov. V priebehu štúdia sa kryštalizujú individuálne technické a výrazové schopnosti žiaka, čo predurčuje jeho ďalšiu umeleckú orientáciu. Výtvarný odbor začína písať svoju históriu v školskom roku 2004/2005, kedy uzatvára štvoricu odborov hudobný, literárno - dramatický a tanečný. Práce žiakov výtvarného odboru sú prezentované na výstavách Rozprávka detských rúk, Medzi knihami a obrazmi, Vyzdob si život, Južanské Vianoce, Malí, veľkí, dospelí a Moja obľúbená kapela vo Verejnej knižnici J. Bocatia, v Dome umenia, Kultúrnom stredisku Južan, v Historickej radnici atď.

    

   Súčasnosť

    

   V novších priestoroch pavilónu D na poschodí sídli riaditeľstvo školy s ekonomickým úsekom. V novej koncertnej sále na poschodí sa tiež vyučuje organ. Na prízemí sa nachádzajú dve tanečné sály so špeciálnou podlahou určenou pre záťažové aktivity a zrkadlové steny s baletnými tyčami. V zrekonštruovaných priestoroch sú vytvorené výborné podmienky pre vyučovanie skupinového odboru akým je tanec. Počet žiakov každým rokom rastie, v súčasnosti je ich okolo 1200, a to vo veku od 5 do 25 rokov. Väčšina pochádza z Košíc a širokého okolia. Na škole vyučuje v súčasnosti 70 pedagógov v hudobnom, výtvarnom, literárnou dramatickom a tanečnom odbore, v rôznych mestských lokalitách na pobočkách Jantárová, Aténska, Irkutská, Abovská, Klatovská. Škola poskytuje vyučovanie na týchto hudobných nástrojoch a umeleckých zameraniach: klavír,  jazzová hra na klavíri, keyboard, organ, cirkevná a chrámová hudba, akordeón klávesový a gombíkový, husle, viola, violončelo, kontrabas, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka, trombón, gitara klasická, jazzová gitara, elektrická a basová gitara, cimbal, bicie nástroje, spev klasický, muzikálový, hlasová výchova. Popri vyučovaní hudobného nástroja sú žiaci povinný navštevovať aj predmet hudobnej náuky, ktorý sa vyučuje kolektívne. Škola umožňuje aj vyučovanie hudobnej náuky zameranej na jazz. Žiaci hudobného odboru majú možnosť hrať v rôznych zostúpeniach, kapelách, súboroch, ale aj v školskom dychovom orchestri. Na škole existuje: Komorné zoskupenie Marching Band, Komorné zoskupenie Drum Corps, Košický detský a mládežnícky spevácky zbor, Pop - rocková skupina Amber String, Ľudový súbor Jantár, Školský sláčikový orchester. Tanečný dychový orchester Klasik band neustále prezentuje našu školu a naše mesto na rôznych kultúrnych podujatiach Košíc a Slovenska. Žiaci tanečného odboru majú možnosť tancovať v TS Lotos dance group. Prioritou pedagógov je poskytovanie vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch, príprava žiakov pre štúdium na stredných školách umeleckého zamerania a konzervatóriá ako aj príprava žiakov pre štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním. Vďaka dobrému hospodáreniu a podpore zriaďovateľa sa zlepšuje materiálno - technické vybavenie školy a to nie len v hlavnej budove ale aj na pobočkách.

   ZUŠ Jantárová už roky je organizátorom Celoslovenskej súťaže POP - ROCK a JAZZ hudobných skupín základných umeleckých škôl, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky.

   Do histórie školy uplynulých rokov sa zapísalo veľa umeleckých osobností, významných hudobníkov, pedagógov, a to napríklad: Stanislav Zamborský, Anna Ličková, Ondrej Lenárd, Edita Marenčinová, Alexander Cattarino, Václav Adamíra, Lýdia Urbančíková, Mária Kornucíková, Juraj Hidvéghy a ďalší. Z mladšej generácie stoja za zmienku Rasťo a Robo Kopinovci z kapely Nocadeň, Viliam Gutraj zo skupiny No Name atď.