• Mgr. Janette ZORIČÁKOVÁ, DiS.art. /// Zástupkyňa riaditeľa 

     Ukončila štúdium absolutóriom na konzervatóriu v Košiciach, hlavný odbor hra na flaute v triede Mgr. Gabriely Hȕbnerovej. Študovala na Prešovskej univerzite, Fakulta humanitných a prírodných vied učiteľstvo všeobecno - vzdelávacích predmetov anglický jazyk a literatúra, hudobná výchova. Od roku 2017 pôsobí na ZUŠ Jantárová 6 ako zástupkyňa riaditeľa školy a vyučuje hru na flautu a hudobnú náuku.

      

     Mgr. art. Monika SAMSELYOVÁ /// Vedúca PK dychové nástroje 

     Študovala v r. 1992 - 1997 na konzervatóriu v Žiline hru na flaute v tr. profesora J. Figuru, 1997 - 2002 študovala flautu v tr. Doc. M. Gromovej na Akadémií umení - Fakulta múzických umení Banská Bystrica. Štúdium na Vysokej škole ukončila sólovým koncertom s doprovodom orchestra Štátnej opery Banská Bystrica. Od r. 2001 - 2005 bola členkou orchestra opery Štátneho divadla v Košiciach, V r. 1999 - 2008 príležitostne spolupracovala s orchestrom Štátnej opery Banská Bystrica. Od r. 2003 - 2005 pedagogicky pôsobila na súkromnej ZUŠ Krosnianska 1 v Košiciach, Od r. 2005 pôsobí na ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach, kde vyučuje hru na zobcovej flaute a priečnej flaute. Od r. 2007 vedie školský tanečný dychový orchester Klasik band. 

      

     Zlatica LACKOVÁ, DiS. art.

     Študovala na konzervatórium v Žiline flautu. V škole pracuje 39 rokov, učí hru na zobcovej flaute a priečnej flaute. Na bývalej ĽŠU - Kováčska vytvorila prvú flautovú triedu, kde bola 20 rokov v pozícií vedúcej PK. Dopomohla k otvoreniu a rozširovaniu ďalších dychových nástrojov až do dnešnej podoby. Nadaní žiaci pokračovali v štúdiu na konzervatóriu, alebo sa zamerali na pedagogické školy. I naďalej sa chce venovať malým i veľkým talentom a odovzdávať im svoje hudobné skúsenosti. Aktívne hrávala v rôznych zoskupeniach a hudob. telesách.

      

     Mgr. Daniela VASILOVÁ

     Vyučuje hru na flaute, prípravnú hudobnú výchovu a hudobnú náuku. Štúdium hry na flaute absolvovala na košickom konzervatóriu. Vysokoškolské štúdia a 1. atestáciu absolvovala na pedagog. Fakulte KU v Ružomberku v odbore učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov v kombinácii hudobná výchova a náb. výchova. Bola ved. PK dych. nástrojov, v rok. 2001 - 2017 zástupkyňou riad. školy M. Takáčovej. Participovala na mnohých projektoch umeleckého významu organizovaných školou, mestom, krajom ale aj s celoslovenskou
     pôsobnosťou, z ktorých sa niektoré realizujú až do dnes. (viď. fotogaléria školy; koncerty Dňa narcisov, výtvarné súťaže, workshop – Kultúra školy, 225. výr. hud. školstva, 200. výročie nar. F. Chopina, Cesta do duše a iné); Publikačná činnosť napr. Ako počúvať hudbu, Flauta a hudobná výchova, Kultúra školy a iné. Absolventi z triedy p. uč. Vasilovej študovali na konzervatóiach, fakultách umeleckého zamerania na VŠ v Prahe, Brne, Bratislave, Prešove. Nezištne pomáha slabším a hendikepovaným, za čo získala ocenenie od Košického samosprávneho kraja „ Srdce na dlani“ ako dobrovolníčka roka 2016. Zaujíma sa o muzikoterapiu, v tejto oblasti získala certifikát udelený muzikoterapeutickou asociáciou CZMT a WFMT.

      

     Lenka IVAŇÁKOVÁ, DiS. art.

     Hru na flaute študovala na košickom konzervatóriu v triede prof. P. Pukla a prof. G. Hübnerovej. Štúdium ukončila v roku 1993. Už počas štúdia vyučovala hru na flaute v ZUŠ - Sečovce, Po ukončení štúdia pôsobila v ZUŠ - Kráľovský Chlmec (1993 - 1996). Od roku 1996 pôsobí v ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach, kde vyučuje hru na flaute a hru na zobcovej flaute.

      

     Michaela FARKAŠOVÁ

     Študovala na košickom konzervatóriu Timonová 2 hru na flaute v triede Mgr.G. Hubnerovej. Štúdium ukončila v r. 2002. Počas štúdia vyučovala hru na flaute v ZUŠ Sečovce. Po ukončení štúdia na konzervatóriu začala vyučovať hru na flaute v ZUŠ Jantárová 6 Košice / 2002-2004 /. Od roku 2005 sa venovala iným pracovným aktivitám. K učeniu sa vrátila a od roku 2017 opäť vyučuje v ZUŠ Jantárová 6 Košice hru na flaute a hudobnú náuku.

      

     Eduard IRIČEK

     Študoval na štátnom konzervatóriu v Košiciach. Neskôr prestúpil na štátne konzervatórium v Prahe. Hral s Orchestrom Pražského konzervatória na celosvetovej súťaži orchestrov kde sa umiestnili na 1. mieste. Momentálne pokračuje v štúdiu na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach.