Úvodná stránka.
   •  HUDOBNÝ ODBOR 

    Overenie sluchových, rytmických, motorických a fyziologických predpokladov. Zaspievať jednoduchú pieseň, zopakovať počutý tón, alebo krátky hudobný motív, zopakovať krátky rytmický motív. Berieme do úvahy telesné dispozície pre zvolený nástroj, pri speve artikulácia.


    Na prijímacích pohovoroch je každý žiak zapísaný do protokolu a ohodnotený:

    spev 1 - 5 bodov

    rytmus 1 - 5 bodov

    intonácia / sluch 1 - 5 bodov

    Najvyšší počet bodov je 15


     VÝTVARNÝ ODBOR 

    Overenie farebného tvarového vnímania, posúdenie úrovne koordinačných zručností, tvorivosti a schopnosti koncentrácie na prácu Nakresliť jednoduché tvary a motívy podľa pokynu. Na základe domácich prác ( je nutné doniesť so sebou ) posúdime úroveň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti alebo podľa predstavy.


    Na prijímacích pohovoroch je každý žiak zapísaný do protokolu a ohodnotený:

    technika 1 - 5 bodov

    kompozícia 1 - 5 bodov

    predstavivosť 1 - 5 bodov

    Najvyšší počet bodov je 15


     LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR 

    Overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností (artikulácia, čítanie textu bez prípravy, zopakovanie pohybu, rytmického motívu, rozhovor ).


    Na prijímacích pohovoroch je každý žiak zapísaný do protokolu a ohodnotený:

    reč 1 - 5 bodov

    prednes 1 - 5 bodov

    improvizácia 1 - 5 bodov

    Najvyšší počet bodov je 15


     TANEČNÝ ODBOR 

    Overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov ( zopakovanie jednoduchého pohybu, rytmického motívu, reagovať pohybom na hudobný motív - rozlíšiť pomalé, rýchle tempo, prípadne náladu hudby ).


    Na prijímacích pohovoroch je každý žiak zapísaný do protokolu a ohodnotený:

    rytmus 1 - 5 bodov

    predstavivosť 1 - 5 bodov

    ohybnosť a tanečný prejav 1 - 5 bodov

    Najvyšší počet bodov je 15


    Prijímajú sa žiaci s najvyšším počtom bodov podľa kapacitných možností školy. Neprijatí žiaci sa evidujú ako uchádzači - čakatelia, ktorých škola môže osloviť podľa potreby.


     

     PRIHLÁŠKA TU 

    https://zusjantarova.edupage.org/register/