•  HUDOBNÝ ODBOR 

     Overenie sluchových, rytmických, motorických a fyziologických predpokladov. Zaspievať jednoduchú pieseň, zopakovať počutý tón, alebo krátky hudobný motív, zopakovať krátky rytmický motív. Berieme do úvahy telesné dispozície pre zvolený nástroj, pri speve artikulácia.


     Na prijímacích pohovoroch je každý žiak zapísaný do protokolu a ohodnotený:

     spev 1 - 5 bodov

     rytmus 1 - 5 bodov

     intonácia / sluch 1 - 5 bodov

     Najvyšší počet bodov je 15


      VÝTVARNÝ ODBOR 

     Overenie farebného tvarového vnímania, posúdenie úrovne koordinačných zručností, tvorivosti a schopnosti koncentrácie na prácu Nakresliť jednoduché tvary a motívy podľa pokynu. Na základe domácich prác ( je nutné doniesť so sebou ) posúdime úroveň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti alebo podľa predstavy.


     Na prijímacích pohovoroch je každý žiak zapísaný do protokolu a ohodnotený:

     technika 1 - 5 bodov

     kompozícia 1 - 5 bodov

     predstavivosť 1 - 5 bodov

     Najvyšší počet bodov je 15


      LITERÁRNO - DRAMATICKÝ ODBOR 

     Overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností (artikulácia, čítanie textu bez prípravy, zopakovanie pohybu, rytmického motívu, rozhovor ).


     Na prijímacích pohovoroch je každý žiak zapísaný do protokolu a ohodnotený:

     reč 1 - 5 bodov

     prednes 1 - 5 bodov

     improvizácia 1 - 5 bodov

     Najvyšší počet bodov je 15


      TANEČNÝ ODBOR 

     Overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia, posúdenie fyziologických predpokladov ( zopakovanie jednoduchého pohybu, rytmického motívu, reagovať pohybom na hudobný motív - rozlíšiť pomalé, rýchle tempo, prípadne náladu hudby ).


     Na prijímacích pohovoroch je každý žiak zapísaný do protokolu a ohodnotený:

     rytmus 1 - 5 bodov

     predstavivosť 1 - 5 bodov

     ohybnosť a tanečný prejav 1 - 5 bodov

     Najvyšší počet bodov je 15


     Prijímajú sa žiaci s najvyšším počtom bodov podľa kapacitných možností školy. Neprijatí žiaci sa evidujú ako uchádzači - čakatelia, ktorých škola môže osloviť podľa potreby.


      

      PRIHLÁŠKA TU 

     https://zusjantarova.edupage.org/register/