•  

     Anna SZITÁSOVÁ, DiS. art. /// Vedúca PK klavír 

     Študovala na konzervatóriu v Košiciach odbor hra na klavíri v triede profesora P. Novotného. Na Zuš Jantárová 6 vyučuje hru na klavíri. 

      

     PaedDr. Júlia TKÁČ///  Vedúca PK klavír 

     Hudobné vzdelanie: 2007 - 2009 - rigorózna skúška KU v Ružomberku / 2007 - 1.kvalifikačná skúška v Bratislave / 2003 - 2007 - UKF v Nitre / 1993 - 1998 - Konzervatórium Košice, Hlavná 89. Prax: 2004 - súčasnosť - pedagóg hry na klavíri, korepetítor na KONJA / 2016  - súčasnosť - korepetítor na Konzervatóriu Timonova 2, Košice / 2013 - 2016 pedagóg v ZUŠ Čordákova 50, Košice / 2001 - 2004 - pedagóg na ZUŠ Jantárova, Košice /1998 - 1999 - pedagóg v ZUŠ Lučenec. V súčasnosti pedagóg hry na klavíri a korepetítor Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice od roku 2004.

      

     Mgr. Renáta BARTKOVÁ PhD.

     Vyučuje hru na akordeóne a klavíri.

      

     Mgr. Slávka GERBERYOVÁ

     Po ukončení štúdia klavíra v triede O. Reipricha na košickom konzervatóriu sa hre na klavíri venovala profesionálne: salónny orchester Nemecko, komorný orchester Španielsko, Opera ŠD, hra v orchestri ŠFK. V súčasnosti účinkuje v triu v koncertnom programe Večer francúzskych šansónov. Úspešné umiestnenie žiakov na súťažiach zlaté pásmo na krajskej súťaži v Spišskej Novej Vsi a strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži v Bojniciach, zameranej na populárnu hudbu. V rámci vyučovania hry na klavíry vedie žiakov k pochopeniu harmonického systému.

      

     Marcela ŠEDIVÁ, DiS. art.

     Študovala hru na klavíri na konzervatóriu v Košiciach v triede prof. Magdy Ivanovej a prof. Štefana Drozdeka. Na Zuš jantárová 6 vyučuje hru na klavíri, hudobnú náuku, ako aj na pobočke v Nižnom Klatove.

      

     Mária FURMANOVÁ, DiS. art.

     Na košickom Konzevatóriu študovala hru na klavír v klavírnej triede prof. Ireny Koreňovej. Od ukončenia štúdia pôsobí ako pedagóg klavírnej hry na ZUŠ Jantárovej 6. Vyučovala aj hudobnú náuku- prípravné štúdium.  

      

     Mgr. Katarína ŠLEPKOVSKÁ

     Vyučuje hru na klavíri a hudobnú náuku.

      

     Mgr. Zuzana PRIBULOVÁ

     Je absolventkou konzervatória v Košiciach v hre na klavíri a ukončila vysokoškolské štúdium na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom odbore Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná pedagogika. Vyučuje hru na klavíri na pobočke Irkutská 1 v Košiciach.

      

     Mária ŠKVAREKOVÁ, DiS. art.

     Na konzervatóriu v Košiciach študovala klavír, klarinet a metodiku vyučovania hud. náuky. V rámci rozširovania interpretácie jazzovej hudby a improvizácie žiakmi na koncertoch, iniciovala vznik tejto tradície, ktorá trvá nepretržite už 23 rokov. Okrem prípravy týchto koncertov ich aj konferovala. V športovej oblasti dosiahla významné športové úspechy a ocenenia v rámci Slovenska, taktiež v propagácii a organizovaní športových akcií aj v zahraničí. V poslednom období spolupracuje s Českým spolkom a o.z. Galéria 6 zabezpečením hudobných programov v podaní našich žiakov, ktorí vystupujú na rôznych kultúrnych a spoločenských akciách, ako sú vernisáže obrazov, fotografií, atď.

      

     Erika KAKAROVÁ, DiS. art.

     Navštevovala  ĽŠU v Snine odbor  klavír.  V rokoch 1983 - 1989 študovala na konzervatóriu v Košiciach, kde ukončila odbor - hra na klavíri. Od r. 1994 vyučuje na ZUŠ Jantárová 6 hru na klavíri, kde vychovala veľa šikovných žiakov. Ako učiteľka hry na klavíri už tri roky pôsobí aj na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach.

      

     Iveta SMORADOVÁ, DiS. art.

     Je bývalá žiačka tejto ZUŠ, absolvovala konzervatórium v Košiciach v klavírnej triede profesorky Ľudmily Kojanovej. Má 36 ročnú prax v odbore - hra na klavíri, okrem toho je korepetítorka a v minulosti učila aj zobcovú flautu.

      

     Mgr. Monika TOMČÁKOVÁ

     Po ukončení štúdia na gymnáziu v Humennom sa rozhodla študovať cirkevnú hudbu na košickom konzervatóriu. Štúdium ukončila absolutóriom v roku 2007 v predmete hra na organe pod vedením Emílie Dzemjanovej, hru na klavíri v triede Janetty Katinovej – Šingerovej a zborové dirigovanie pod vedením Jána Drietomského. Počas štúdia na konzervatóriu začala v roku 2005 študovať na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor učiteľstvo umeleckých predmetov: hudobná výchova – hra na organe. Získala 2. miesto namedzinárodnej súťaži študentov vysokých škôl v hre na organe v Ružomberku. Na ZUŠ Jantárová 6 pôsobí od roku 2007 kde vyučuje hru na organe, hru na klavíri a hudobnú náuku. V súčasnosti je zbormajsterkou ženského speváckeho zboru Českého spolku v Košiciach.

      

     Vladimír TROFIMOVIČ, DiS. art.

     Člen orchestra ŠDKE a korepetítor na ZUŠ Jantárová 6. Zúčastnil sa množstva džezových a klasických majstrovských kurzov v zahraničí (Francúzsko, Švajčiarsko) a na Slovensku. Úzko spoluprácuje s tanečným orchestrom "Klasik band". V roku 2016 absolvoval štúdium na Konzervatóriu Timonova 2, odbor trombón/klavír. V roku 2012 víťaz súťaže slovenskych konzervatórií, odbor Trombón.

      

     Zuzana PERHÁČOVÁ, DiS. art.

     Po ukončení štúdia na matematickom gymnáziu sa rozhodla študovať klavírnu hru na košickom konzervatóriu. študovala v triede profesora Š. Drozdeka. Popritom študovala ako obligátny predmet hru na hoboji v triede profesora Š. Sklenku.Po ukončení štúdia nastúpila učiť klavírnu hru, hru na zobcovej flaute a Hudobnú náuku na ĽŠU Kováčska v Košiciach, na ktorej, hoci škola menila pôsobiská, učí dodnes / ZUŠ Jantárová 6 /. Rada sa venuje aj kompozícií, populárnej hudbe a úpravam ľudových piesní.

      

     Mgr. Martin ŠIFFTER

     Je bývalým žiakom školy na ulici Kováčska v Košiciach, v triede pani učiteľky Š. Liptákovej. Konzervatórium ukončil 1992 v triede pána učiteľa P. Novotného. V 1997 ukončil štúdium na FiFuK v Bratislave. Na ZUŠ Jantárovej pracuje od roku 2000 / 2001. Učí klavír, korepetuje a spolupracuje so všetkými oddeleniami.

      

     František BEER, DiS. art.

     Rodák z Košíc - Myslavy. Po štúdiu klavíra na ZUŠ pokračoval na Konzervatóriu v Košiciach, ktoré v roku 2009 ukončil maturitnou skúškou v odbore cirkevná hudba u Klementa Rečla. Pokračoval na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, ktoré ukončil absolutóriom v roku 2011 pod vedením Mareka Vrábela. Získal 1. miesto v I. kategórii na Súťaži študentov konzervatórií v roku 2009 v Bratislave. V rokoch 2011 až 2018 absolvoval na Musikhochschule Lübeck (Nemecko) v organovej triede Franza Danksagmüllera štúdium bakalárskeho odboru cirkevná hudba a magisterského odboru hra na organe. Medzi rokmi 2002 - 2013 pôsobil ako organista dominikánskeho kostola v Košiciach a v rokoch 2013 - 2015 ako asistent organistu v Chráme sv. Jakuba v Lübecku a vo farnosti sv. Vicelína v meste Bad Oldesloe. Od roku 2015 je organistom v Kostole sv. Bartolomeja v Košiciach - Myslave a hosťuje tiež v košickom Dóme svätej Alžbety pri slávení pontifikálnych a slávnostných bohoslužieb. Osvetovou činnosťou a komponovaním sa angažuje v oblasti cirkevnej hudby na Slovensku. Má vlastný kanál na portáli propagujúci piesne https://www.youtube.com/user/FrantisekBeer z Jednotného katolíckeho spevníka a liturgickú hudbu celkovo. Pôsobí aj ako korepetítor a učiteľ klavíra na Základnej umeleckej škole Jantárová 6 v Košiciach. Okrem umeleckej činnosti pracuje na plný úväzok ako zamestnanec firmy T-Systems Slovakia na pozícii Business Support Manager a v roku 2018 bol komunálnych voľbách s najvyšším počtom hlasov zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Myslava.

      

     Jana SIDOROVÁ, DiS.art.

     V roku 1984 ukončila hru na klavíri na konzervatóriu v Košiciach Timonova 2, pod vedením prof. Dr. Vlastimila Tichého a prof. Ivana Millera. V súčasnosti vyučuje hru na klavíri na elokovaných pracoviskách školy na Irkutskej 1 a na Aténskej 1. Vo voľnom čase sa rada venuje výtvarníctvu.

      

     Mgr. Daniela VASILOVÁ

     Vyučuje hru na flaute, klavíri, prípravnú hudobnú výchovu a hudobnú náuku. Štúdium hry na flaute absolvovala na košickom konzervatóriu. Vysokoškolské štúdia a 1. atestáciu absolvovala na pedagog. Fakulte KU v Ružomberku v odbore učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov v kombinácii hudobná výchova a náb. výchova. Bola ved. PK dych. nástrojov, v rok. 2001 - 2017 zástupkyňou riad. školy M. Takáčovej. Participovala na mnohých projektoch umeleckého významu organizovaných školou, mestom, krajom ale aj s celoslovenskou pôsobnosťou, z ktorých sa niektoré realizujú až do dnes. (viď. fotogaléria školy; koncerty Dňa narcisov, výtvarné súťaže, workshop – Kultúra školy, 225. výr. hud. školstva, 200. výročie nar. F. Chopina, Cesta do duše a iné); Publikačná činnosť napr. Ako počúvať hudbu, Flauta a hudobná výchova, Kultúra školy a iné. Absolventi z triedy p. uč. Vasilovej študovali na konzervatóiach, fakultách umeleckého zamerania na VŠ v Prahe, Brne, Bratislave, Prešove. Nezištne pomáha slabším a hendikepovaným, za čo získala ocenenie od Košického samosprávneho kraja „ Srdce na dlani“ ako dobrovolníčka roka 2016. Zaujíma sa o muzikoterapiu, v tejto oblasti získala certifikát udelený muzikoterapeutickou asociáciou CZMT a WFMT.

      

     BcA. Veronika HAVASI

     Štyri roky študovala operný spev na Štátnom Konzervatóriu v Košiciach. Absolvovala na Konzervatóriu v Bratislave, v triede pani profesorky Marty Beňačkovej. V roku 2014 - 2017 študovala ďalej operný spev na Janáčkovej Akadémii Múzických Umení v Brne u pani profesorky Tatiany Teslie. Dlhé roky spievala v detskom speváckom zbore Zvonček a ŠDKE. Neskôr bola členkou aj speváckeho zboru ŠDKE a NdBrno. V roku 2017 sa stala finalistkou Medzinárodnej speváckej súťaže Elizabeth Házy v Nových Zámkoch. Vystupovala na rôznych koncertoch na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Maďarsku vo Fínsku a Francúzsku. Spolupracovala so sólistami a umelcami, ako Peter Dvorský, Jaroslav Dvorský, Sándor Árpád, Ludovik Kendi, Peter Cmorík, Marián Čekovský, Ondřej Ruml, Štefán Hundža a Tomáš Hundž, Zoltán Jakab, Ensemble Frizzante, František Beer. V opernom štúdiu v Bratislave a Brne mala príležitosť si zaspievať postavy: Cybéle z opery Orfeus v podsvetí od J. Offenbacha, 1.žienka z opery Rusalka od A. Dvořáka, Coloratura z opery impresario in angustie od D. Cimarosu, Kráľovná noci z opery Čarovná flauta od W. A. Mozarta.

      

     Tomáš LABANC, DiS. art.

     V 2001 skončil klavír a organ na Konzervatóriu v Košiciach. 2001 - 2002 učil na ZUŠ v Sečovciach hru na klavíri. 1998 - 2002 bol organistom v Dóme sv. Alžbety v Košiciach kde pôsobil tiež so sborom sv. Cecílie / už od študentských čias /. Sporadicky s ním spolupracuje doteraz . Od roku 2002 - 2006 bol klavíristom na zaoceánskej výletnej lodi. Od 2006 hrával s rôznymi hudobnými telesami. Od 2012 - doteraz spolupracuje s Ondrejom Kandráčom - KANDRÁČOVCI či už na tvorivej činnosti alebo koncertoch. Od 2015 hral v televíznych reláciach / s Ondrejom Kandráčom / Vtedy na západe a Všetko čo mám rád - kde hrá sporadicky doteraz. V súčasnosti hrá okrem iných menších zoskupeniach v hud. skupine CIMBALOWICA  a v orchestri Vlada Valoviče s ktorým hráva v BROADWAY muzikály WEST Side STORY.

      

     Mgr. art. Marián BUJNOVSKÝ

     Vyštudoval vysokú školu múzických umení v Bratislave v odbore zborové dirigovanie, predtým študoval na konzervatóriu v Košiciach na Timonovej ulici, kde študoval klavír a dirigovanie. Má za sebou zborové workshopy po celom Slovensku a taktiež zborové sútaže na Slovensku, v Česku, v Rakúsku a v Španielsku. Marián Bujnovský je dirigentom dvoch vokálnych zoskupení Brilliant a Vocalism a celoslovenského speváckeho zboru Con moto Slovakia.

      

     Ing. Žaneta STEKLOVÁ, PhD.

     Vyučuje akordeón, keyboard a obligátny nástroj-klavír. Po ukončení gymnázia so zameraním na jazyky sa rozhodla pokračovať v štúdiu na Leteckej fakulte v Košiciach v oblasti Riadenia letovej prevádzky a zároveň na konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove, kde pod vedením Mgr. Petra Zajaca, DiS. art. ukončila absolutóriom štúdium hry na akordeóne a pod vedením Ivety Zajacovej, DiS. art. štúdium hry na klavíri. Dodnes sa venuje obom oblastiam, ktoré boli predmetom jej štúdia. Leteckej, pretože ju fascinuje technika, hudobnej, pretože ju vnútorne napĺňa krása,rozmanitosť hudby i samotná práca s deťmi.

      

     BcA. Oliver SZIGETI

     Tri roky študoval bicie nástroje na Konzervatóriu a VOŠ Jaroslava Ježka v Prahe u Martina Šulca. V rokoch 2017-2020 sa presunul do Brna, kde študoval na Jánáčkovej akadémii múzických umení na katedre jazzovej interpretácie pod vedením Mariána Ševčíka. V školskom roku 2018-2019 absolvoval ročnú stáž na Franz Liszt Academy of Music v Budapešti. V súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.

      

     Leonard TOMI, DiS.art.

     Momentálne sa venuje pomaturitnému, nadstavbovému štúdiu na Štátnom konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach. 4 roky študoval klavír u pani profesorky J. Debreovej a po jej odchode do dôchodku prestúpil do triedy pána profesora E. Jambora. Výučbe klavíra sa venuje už zhruba 2 roky a ešte stále ho to baví. Venuje sa tiež improvizácii a kompozícii ako samouk. Mnoho krát ho k písaniu inšpirujú jeho žiaci ktorím jeho skladby môže odovzdať. Mal možnost sa zúčastniť klavírnej sútaži slovenských konzervatórii, a tiež vystúpiť v dome umenia v Kosiach z čoho záznam si môžte pozrieť na YouTube. Nejaký čas už pôsobí v kresťanskej kapele co ho napĺňa a inšpiruje k novým a novým cieľom v jeho hudobnej kariére a v živote  všeobecne. 

      

     Bc. Petra VOJTAŠKO TIMKOVÁ /// V súčasnosti na materskej dovolenke