• Info o ukončení

        •  

          Hudobná náuka sa na konci školského roka ukončuje štúdium záverečným testom. V prípade individuálneho štúdia HN sa žiak hodnotí raz za štvrťrok a písomne formou testu na konci prvého polroka a na konci školského roka.