Úvodná stránka.
      • Info o ukončení

      •  

        Hudobná náuka sa na konci školského roka ukončuje štúdium záverečným testom. V prípade individuálneho štúdia HN sa žiak hodnotí raz za štvrťrok a písomne formou testu na konci prvého polroka a na konci školského roka.