• Spoluvyhlasovateľ

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

       

      Organizátor

      Základná umelecká škola Jantárová 6, 040 01 Košice

       

      Charakteristika súťaže

      Súťaž pop - rockových a jazzových skupín žiakov má charakter populárnej, rockovej a jazzovej hudby, ktorej sa zúčastňujú žiaci základných umeleckých škôl (ďalej len ZUŠ) z celého Slovenska z toho dôvodu, že skupiny žiakov v rámci Slovenska potrebujú prezentovať svoju prácu, stretnúť sa, vymeniť si skúsenosti, porovnať svoje výkony, obohatiť sa vzájomnou spoluprácou.

       

      Poslanie súťaže

      Poslaním súťaže pop - rockových a jazzových skupín žiakov je podchytiť talent mladých inštrumentalistov aj spevákov a hlavne autorov v tejto oblasti. Súťaž je zameraná na interpretáciu populárnych a jazzových skladieb, svetových aj slovenských autorov. Aby sa nekládli obmedzenia v predvedení skladieb je možné využiť vlastné inštrumentálne a spevácke možnosti a odlišnosti.

       

      Štruktúra súťaže, postupové kolo, počet a charakteristika kategórií

      Súťaž vytvára priestor pre realizáciu rôznych skupín žiakov ZUŠ. Cieľom je muzicírovanie s dodržaním vekového priemeru žiakov. Súťaž je jednokolová a skupiny predvedú svoj výkon vystúpením troch skladieb.

       

      Súťažiť sa bude v troch vekových kategóriach zvlášť pre pop-rockovú a zvlášť pre jazzovú hudbu

      I. kategória do 16 rokov

      II. kategória do 18 rokov

      III. kategória do 20 rokov

       

       

       

      Fotogaléria 

       

      „POP-ROCK a JAZZ KOŠICE“ 2017