Úvodná stránka.
    • Spoluvyhlasovateľ

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

      

     Organizátor

     Základná umelecká škola Jantárová 6, 040 01 Košice

      

     Charakteristika súťaže

     Súťaž pop - rockových a jazzových skupín žiakov má charakter populárnej, rockovej a jazzovej hudby, ktorej sa zúčastňujú žiaci základných umeleckých škôl (ďalej len ZUŠ) z celého Slovenska z toho dôvodu, že skupiny žiakov v rámci Slovenska potrebujú prezentovať svoju prácu, stretnúť sa, vymeniť si skúsenosti, porovnať svoje výkony, obohatiť sa vzájomnou spoluprácou.

      

     Poslanie súťaže

     Poslaním súťaže pop - rockových a jazzových skupín žiakov je podchytiť talent mladých inštrumentalistov aj spevákov a hlavne autorov v tejto oblasti. Súťaž je zameraná na interpretáciu populárnych a jazzových skladieb, svetových aj slovenských autorov. Aby sa nekládli obmedzenia v predvedení skladieb je možné využiť vlastné inštrumentálne a spevácke možnosti a odlišnosti.

      

     Štruktúra súťaže, postupové kolo, počet a charakteristika kategórií

     Súťaž vytvára priestor pre realizáciu rôznych skupín žiakov ZUŠ. Cieľom je muzicírovanie s dodržaním vekového priemeru žiakov. Súťaž je jednokolová a skupiny predvedú svoj výkon vystúpením troch skladieb.

      

     Súťažiť sa bude v troch vekových kategóriach zvlášť pre pop-rockovú a zvlášť pre jazzovú hudbu

     I. kategória do 16 rokov

     II. kategória do 18 rokov

     III. kategória do 20 rokov

      

      

      

     Fotogaléria 

      

     „POP-ROCK a JAZZ KOŠICE“ 2017