• Mgr. art. Juraj HELCMANOVSKÝ

          V rokoch 1968 - 74 študoval na konzervatóriu v Košiciach hru na husliach; štúdiá zavŕšil na konzervatóriu v Brne v roku 1975, kde získal absolutórium z odboru hra na cimbale. V rokoch 1985 - 87 absolvoval Stredné odborné učilište hudobných nástrojov v Hradci Králové (odbor ladenie a výroba klavírov). V roku 1990 bol na stáži vo firme Bösendorfer vo Viedni. V rokoch 1997 - 2002 absolvoval vysokoškolské štúdium v odbore hra na cimbale na AU v Banskej Bystrici.V rokoch 1972 - 74 bol externým a 1974 - 75 riadnym členom orchestra ŠD Košice. V rokoch 1975 - 77 pôsobil ako hráč na trúbke v Posádkovej hudbe Trenčín, 1977 - 1986 sólista - cimbalista orchestra SĽUK-u, 1986 - 1987 a 1990 - 1996 pracoval ako živnostník - ladič klavírov, 1987 - 1990 ladič klavírov na košickom konzervatóriu. V rokoch 1988 - 96 bol externým, 1996 - 2003 interným pedagógom hry na cimbale na konzervatóriu v Košiciach (súčasne v rokoch 2002 - 2003 externým asistentom na AU v Banskej Bystrici). V rokoch 2003 - 2010 pracoval ako klavírny špecialista v Pianowarehouse v Londýne. Od roku 2010 až do súčasnosti je interným pedagógom hry na cimbale na košickom konzervatóriu a na ZUŠ na Jantárovej 6, kde vyučuje hru na husliach a na cimbale.