Úvodná stránka.
  •  

   Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   plnenie_informacnej_povinnosti.pdf

   Rámcové učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy.

   ramcove_ucebne_plany2015.pdf

   Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej umeleckej škole.

   vyhlaska.pdf

   Základné a odporúčané materiálno - technické a priestorové zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole.

   zakladne_materialno-techn.zabezp2015.pdf