•  

    Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    plnenie_informacnej_povinnosti.pdf

    Rámcové učebné plány Štátneho vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy.

    ramcove_ucebne_plany2015.pdf

    Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej umeleckej škole.

    vyhlaska.pdf

    Základné a odporúčané materiálno - technické a priestorové zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu v základnej umeleckej škole.

    zakladne_materialno-techn.zabezp2015.pdf