•  

     Anna SZITÁSOVÁ, DiS. art. /// Vedúca PK klavír 

     Študovala na konzervatóriu v Košiciach odbor hra na klavíri v triede profesora P. Novotného. Na Zuš Jantárová 6 vyučuje hru na klavíri. 

      

     PaedDr. Júlia LIPÁNOVÁ NAGYOVÁ ///  Vedúca PK klavír 

     Hudobné vzdelanie: 2007 - 2009 - rigorózna skúška KU v Ružomberku / 2007 - 1.kvalifikačná skúška v Bratislave / 2003 - 2007 - UKF v Nitre / 1993 - 1998 - Konzervatórium Košice, Hlavná 89. Prax: 2004 - súčasnosť - pedagóg hry na klavíri, korepetítor na KONJA / 2016  - súčasnosť - korepetítor na Konzervatóriu Timonova 2, Košice / 2013 - 2016 pedagóg v ZUŠ Čordákova 50, Košice / 2001 - 2004 - pedagóg na ZUŠ Jantárova, Košice /1998 - 1999 - pedagóg v ZUŠ Lučenec. V súčasnosti pedagóg hry na klavíri a korepetítor Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice od roku 2004.

      

     Mgr. Renáta BARTKOVÁ PhD.

     Vyučuje hru na akordeóne a klavíri.

      

     Ľubica KROPUCHOVÁ, DiS. art.

     Študovala hru na klavíri na konzervatóriu v Košiciach v triede prof. Ireny Koreňovej.

      

     Mgr. Slávka GERBERYOVÁ

     Po ukončení štúdia klavíra v triede O. Reipricha na košickom konzervatóriu sa hre na klavíri venovala profesionálne: salónny orchester Nemecko, komorný orchester Španielsko, Opera ŠD, hra v orchestri ŠFK. V súčasnosti účinkuje v triu v koncertnom programe Večer francúzskych šansónov. Úspešné umiestnenia žiakov na súťažiach zlaté pásmo na krajskej súťaži v Spišskej Novej Vsi a strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži v Bojniciach, zameranej na populárnu hudbu. V rámci vyučovania hry na klavíri vedie žiakov k pochopeniu harmonického systému.

      

     Marcela ŠEDIVÁ, DiS. art.

     Študovala hru na klavíri na konzervatóriu v Košiciach v triede prof. Magdy Ivanovej a prof. Štefana Drozdeka. Na Zuš jantárová 6 vyučuje hru na klavíri, hudobnú náuku, ako aj na pobočke v Nižnom Klatove.

      

     Mária FURMANOVÁ, DiS. art.

     Na košickom Konzevatóriu študovala hru na klavír v klavírnej triede prof. Ireny Koreňovej. Od ukončenia štúdia pôsobí ako pedagóg klavírnej hry na ZUŠ Jantárovej 6. Vyučovala aj hudobnú náuku- prípravné štúdium.  

      

     Marta BEKECSOVÁ, DiS. art.

     Absolvovala konzervatórium v Košiciach v triede prof. M. Mašíkovej a prof. M. Reiterovej. Po ukončení štúdia nastúpila ako učiteľka hry na klavíri na bývalú ĽŠU na Kováčskej ulici, dnes je to ZUŠ Jantárová. Aktívne hrávala v rôznych zoskupeniach a pôsobila aj ako korepetítorka. Dlhodobo zastávala pozíciu vedúcej predmetovej komisie. Na Základnej umeleckej škole vyučuje hru na klavíri.

      

     Mgr. Katarína ŠLEPKOVSKÁ

     Vyučuje hru na klavíri a hudobnú náuku.

      

     Mgr. Zuzana PRIBULOVÁ

     Je absolventkou konzervatória v Košiciach v hre na klavíri a ukončila vysokoškolské štúdium na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom odbore Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná pedagogika. Vyučuje hru na klavíri na pobočke Irkutská 1 v Košiciach.

      

     Mária ŠKVAREKOVÁ, DiS. art.

     Na konzervatóriu v Košiciach študovala klavír, klarinet a metodiku vyučovania hud. náuky. V rámci rozširovania interpretácie jazzovej hudby a improvizácie žiakmi na koncertoch, iniciovala vznik tejto tradície, ktorá trvá nepretržite už 23 rokov. Okrem prípravy týchto koncertov ich aj konferovala. V športovej oblasti dosiahla významné športové úspechy a ocenenia v rámci Slovenska, taktiež v propagácii a organizovaní športových akcií aj v zahraničí. V poslednom období spolupracuje s Českým spolkom a o.z. Galéria 6 zabezpečením hudobných programov v podaní našich žiakov, ktorí vystupujú na rôznych kultúrnych a spoločenských akciách, ako sú vernisáže obrazov, fotografií, atď.

      

     Erika KAKAROVÁ, DiS. art.

     Navštevovala  ĽŠU v Snine odbor  klavír.  V rokoch 1983 - 1989 študovala na konzervatóriu v Košiciach, kde ukončila odbor - hra na klavíri. Od r. 1994 vyučuje na ZUŠ Jantárová 6 hru na klavíri, kde vychovala veľa šikovných žiakov. Ako učiteľka hry na klavíri už tri roky pôsobí aj na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach.

      

     Iveta SMORADOVÁ, DiS. art.

     Je bývalá žiačka tejto ZUŠ, absolvovala konzervatórium v Košiciach v klavírnej triede profesorky Ľudmily Kojanovej. Má 36 ročnú prax v odbore - hra na klavíri, okrem toho je korepetítorka a v minulosti učila aj zobcovú flautu.

      

     Katarína JURÍKOVÁ, DiS. art.

     Je bývalá žiačka ZUŠ Jantárová v Košiciach. Študovala hru na klavíri u prof. I. Müllera na Konzervatóriu v Košiciach. V minulosti vyučovala zborový spev, hudobnú náuku. Vyučuje na elokovanom pracovisku Irkutská 1 v Košiciach hru na klavíri.

      

     Mgr. Monika TOMČÁKOVÁ

     Po ukončení štúdia na gymnáziu v Humennom sa rozhodla študovať cirkevnú hudbu na košickom konzervatóriu. Štúdium ukončila absolutóriom v roku 2007 v predmete hra na organe pod vedením Emílie Dzemjanovej, hru na klavíri v triede Janetty Katinovej – Šingerovej a zborové dirigovanie pod vedením Jána Drietomského. Počas štúdia na konzervatóriu začala v roku 2005 študovať na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Pedagogická fakulta, odbor učiteľstvo umeleckých predmetov: hudobná výchova – hra na organe. Získala 2. miesto namedzinárodnej súťaži študentov vysokých škôl v hre na organe v Ružomberku. Na ZUŠ Jantárová 6 pôsobí od roku 2007 kde vyučuje hru na organe, hru na klavíri a hudobnú náuku. V súčasnosti je zbormajsterkou ženského speváckeho zboru Českého spolku v Košiciach.

      

     Vladimír TROFIMOVIČ, DiS. art.

     Člen orchestra ŠDKE a korepetítor na ZUŠ Jantárová 6. Zúčastnil sa množstva džezových a klasických majstrovských kurzov v zahraničí (Francúzsko, Švajčiarsko) a na Slovensku. Úzko spoluprácuje s tanečným orchestrom "Klasik band". V roku 2016 absolvoval štúdium na Konzervatóriu Timonova 2, odbor trombón/klavír. V roku 2012 víťaz súťaže slovenskych konzervatórií, odbor Trombón.

      

     Zuzana PERHÁČOVÁ, DiS. art.

     Po ukončení štúdia na matematickom gymnáziu sa rozhodla študovať klavírnu hru na košickom konzervatóriu. študovala v triede profesora Š. Drozdeka. Popritom študovala ako obligátny predmet hru na hoboji v triede profesora Š. Sklenku.Po ukončení štúdia nastúpila učiť klavírnu hru, hru na zobcovej flaute a Hudobnú náuku na ĽŠU Kováčska v Košiciach, na ktorej, hoci škola menila pôsobiská, učí dodnes / ZUŠ Jantárová 6 /. Rada sa venuje aj kompozícií, populárnej hudbe a úpravam ľudových piesní.

      

     Mgr. Martin ŠIFTER

     Je bývalým žiakom školy na ulici Kováčska v Košiciach, v triede pani učiteľky Š. Liptákovej. Konzervatórium ukončil 1992 v triede pána učiteľa P. Novotného. V 1997 ukončil štúdium na FiFuK v Bratislave. Na ZUŠ Jantárovej pracuje od roku 2000 / 2001. Učí klavír, korepetuje a spolupracuje so všetkými oddeleniami.

      

     František BEER, DiS. art.

     Rodák z Košíc - Myslavy. Po štúdiu klavíra na ZUŠ pokračoval na Konzervatóriu v Košiciach, ktoré v roku 2009 ukončil maturitnou skúškou v odbore cirkevná hudba u Klementa Rečla. Pokračoval na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, ktoré ukončil absolutóriom v roku 2011 pod vedením Mareka Vrábela. Získal 1. miesto v I. kategórii na Súťaži študentov konzervatórií v roku 2009 v Bratislave. V rokoch 2011 až 2018 absolvoval na Musikhochschule Lübeck (Nemecko) v organovej triede Franza Danksagmüllera štúdium bakalárskeho odboru cirkevná hudba a magisterského odboru hra na organe. Medzi rokmi 2002 - 2013 pôsobil ako organista dominikánskeho kostola v Košiciach a v rokoch 2013 - 2015 ako asistent organistu v Chráme sv. Jakuba v Lübecku a vo farnosti sv. Vicelína v meste Bad Oldesloe. Od roku 2015 je organistom v Kostole sv. Bartolomeja v Košiciach - Myslave a hosťuje tiež v košickom Dóme svätej Alžbety pri slávení pontifikálnych a slávnostných bohoslužieb. Osvetovou činnosťou a komponovaním sa angažuje v oblasti cirkevnej hudby na Slovensku. Má vlastný kanál na portáli propagujúci piesne https://www.youtube.com/user/FrantisekBeer z Jednotného katolíckeho spevníka a liturgickú hudbu celkovo. Pôsobí aj ako korepetítor a učiteľ klavíra na Základnej umeleckej škole Jantárová 6 v Košiciach. Okrem umeleckej činnosti pracuje na plný úväzok ako zamestnanec firmy T-Systems Slovakia na pozícii Business Support Manager a v roku 2018 bol komunálnych voľbách s najvyšším počtom hlasov zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Myslava.

      

     Mgr. art. Silvia GOLECOVÁ SCHWARZBACHEROVÁ, ArtD.

     Vysokú školu múzických umení absolvovala s titulom „artis doctor“ - doktor umenia, v odbore hra na klavíri v triede Prof. Mariána Lapšanského ( 2009 - 2012 ). Pod vedením Prof. Idy Černeckej a doc. Františka Perglera absolvovala na VŠMU magisterskú časť štúdia ( 2004 - 2009 ). Absolutórium získala na Konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr.art. Petra Pažického, ArtD.
     Počas štúdií absolvovala rôzne majstrovské kurzy pod renomovanými pedagógmi: A. Øland, P. Gulda, E. Fischerová, D. Biligová, Z. Čižmarovičová. Spolupracuje ako hráčka v komorných zoskupeniach a orchestroch ( Slovenská filharmónia, Klassik Orchester Bad Hofgastein ). Toho času pôsobí  ako pedagóg v klavírnom oddelení a ako korepetítor na Konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach a na totožných pozíciách na ZUŠ Jantárová 6 v Košiciach.
     Dlhodobo sa venuje pedagogickej činnosti a korepetícii. Pedagogicky v hlavnom odbore štúdia pôsobila na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a na ZUŠ J. Kowalského v Bratislave ( od r.2004 ), kde zároveň zastávala pozíciu vedúcej klavírneho odboru. Žiaci a študenti pod jej pedagogickým vedením získali rôzne ocenenia na súťažiach a tiež sú úspešnými absolventami pokračujúcimi v štúdiu na VŠMU Bratislava, JAMU Brno, Konzervatóriu Bratislava.

      

     Jana SIDOROVÁ, DiS.art.

     V roku 1984 ukončila hru na klavíri na konzervatóriu v Košiciach Timonova 2, pod vedením prof. Dr. Vlastimila Tichého a prof. Ivana Millera. V súčasnosti vyučuje hru na klavíri na elokovaných pracoviskách školy na Irkutskej 1 a na Aténskej 1. Vo voľnom čase sa rada venuje výtvarníctvu.

      

     Bc. Petra VOJTAŠKO TIMKOVÁ /// V súčasnosti na materskej dovolenke