•  Hudobný odbor 

    • chuť spievať, hrať na hudobnom nástroji 

    • spev pripravenej piesne  

    • hudobné cítenie ( zaintonovať tóny podľa klavíra ) 

    • vytlieskanie, resp. zopakovanie jednoduchého rytmu  

    • u každého žiaka sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja 


     Tanečný odbor 

    • ohybnosť, pružnosť, rozsah dolných končatín 

    • rytmické cítenie 

    • tanečnosť 

    • vlastná krátka tanečná ukážka ( variácia ) 


     Výtvarný odbor 

    • tvorivé myslenie, zručnosť, vizuálna pamäť, komunikácia 

    • farebné cítenie, kompozícia, priestorové videnie, grafomotorický prejav 

    • kresba ( vlastná, alebo podľa predlohy ) 


     Literárno - dramatický odbor 

    • komunikatívnosť, hravosť, tvorivé myslenie 

    • improvizačné schopnosti 

    • dobrý hlasový prejav 

    • krátky úryvok lit. predlohy - poézia alebo próza - podľa vlastného výberu 

    • v rozsahu max. 3 min. 


    Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom skúsených, kvalifikovaných pedagógov. Výber žiakov sa koná na základe bodového hodnotenia, pričom prijatí sú žiaci s najvyšším počtom bodov. Počet prijatých žiakov je však značne limitovaný kvoli kapacitnými a priestorovými možnosťami školy