• KRITÉRIA NA PRIJATIE

   •  

     Hudobný odbor 

    • chuť spievať, hrať na hudobnom nástroji
    • spev pripravenej piesne 
    • hudobné cítenie ( zaintonovať tóny podľa klavíra )
    • vytlieskanie, resp. zopakovanie jednoduchého rytmu 
    • u každého žiaka sa posudzujú predpoklady individuálne, podľa zvoleného nástroja

    Tanečný odbor 

    • ohybnosť, pružnosť, rozsah dolných končatín
    • rytmické cítenie
    • tanečnosť
    • vlastná krátka tanečná ukážka ( variácia )

     Výtvarný odbor 

    • tvorivé myslenie, zručnosť, vizuálna pamäť, komunikácia
    • farebné cítenie, kompozícia, priestorové videnie, grafomotorický prejav
    • kresba ( vlastná, alebo podľa predlohy )

     Literárno - dramatický odbor 

    • komunikatívnosť, hravosť, tvorivé myslenie
    • improvizačné schopnosti
    • dobrý hlasový prejav
    • krátky úryvok lit. predlohy - poézia alebo próza - podľa vlastného výberu
    • v rozsahu max. 3 min.

     

    Prijímacie talentové skúšky sa konajú pod dohľadom skúsených, kvalifikovaných pedagógov. Výber žiakov sa koná na základe bodového hodnotenia, pričom prijatí sú žiaci s najvyšším počtom bodov. Počet prijatých žiakov je však značne limitovaný kvoli kapacitnými a priestorovými možnosťami školy.