• Milí rodičia a členovia občianskeho združenia, na základe uznesenia z plenárneho zasadnutia členov občianskeho združenia Jantárový štvorlístok, o. z. zo dňa 26.09.2018 Vám oznamujeme výšku schváleného príspevku na školský rok 2018 / 2019 pre všetky stupne štúdia ( prípravné, základné a štúdium pre dospelých ).


    Výska rodičovského príspevku do občianského združenia Jantárový štvorlísto, o.z.


     20,00 Eur  na 1 žiaka školy z jednej rodiny

     23,00 Eur  na 2 žiakov školy z jednej rodiny

     27,00 Eur  na 3 a viac žiakov školy z jednej rodiny

     

     Príspevok a jeho úhrada 

    prevodom na účet vedený v SLSP a.s., Košice

    IBAN: SK67 0900 0000 0051 1610 8112

     

     Variabilný symbol  

    uveďte číslo triedneho učiteľa (je to dvojmiestne číslo, oznámi Vám ho učiteľ) v prípade viacerých triednych učiteľov (žiak navštevuje viac odborov alebo viac žiakov z jednej rodiny), uveďte vo variabilnom symbole čísla všetkých (bez medzery a bez lomítka).

     

     Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode  

    uveďte meno žiaka (žiakov)


                                                     Príspevok, prosím uhraďte, najneskôr do 30. 11. 2018                                               


    V prípade žiadosti na úľavu príspevku zo sociálnych dôvodov je potrebné rade rodičov doručiť žiadosť s potrebnými dokladmi najneskôr do 15.11. 2018.