• PRÍSPEVOK DO OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA JANTÁROVÝ ŠTVORLÍTOK, o. z.

   •  

    Milí rodičia a členovia občianskeho združenia, na základe uznesenia z plenárneho zasadnutia členov občianskeho združenia Jantárový štvorlístok, o. z. zo dňa 19. 10. 2017 Vám oznamujeme výšku schváleného príspevku na školský rok 2017 / 2018 pre všetky stupne štúdia (prípravné, základné a štúdium pre dospelých).

     

     20,00 Eur  na 1 žiaka školy z jednej rodiny

     23,00 Eur  na 2 žiakov školy z jednej rodiny

     27,00 Eur  na 3 a viac žiakov školy z jednej rodiny

     

     Príspevok môžete uhradiť 

    poštovou poukážkou - trojdielnou (vydá Vám ju triedny učiteľ)

    prevodom na účet vedený v SLSP a.s., Košice

    IBAN: SK67 0900 0000 0051 1610 8112

     

     Variabilný symbol  uveďte číslo triedneho učiteľa (je to dvojmiestne číslo, oznámi Vám ho učiteľ) v prípade viacerých triednych učiteľov (žiak navštevuje viac odborov alebo viac žiakov z jednej rodiny), uveďte vo variabilnom symbole čísla všetkých (bez medzery a bez lomítka).

     

     Do správy pre adresáta pri poštovej poukážke  uveďte meno žiaka (žiakov)

     Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode  uveďte meno žiaka (žiakov)

     

     Príspevok, prosím uhraďte, najneskôr do 30. 11. 2017 

     

    V prípade žiadosti na úľavu príspevku zo sociálnych dôvodov je potrebné rade rodičov doručiť žiadosť s potrebnými dokladmi najneskôr do 15.11. 2017.