• JANTÁROVÝ ŠTVORLÍSTOK, o. z., JANTÁROVÁ 6, 040 01 KOŠICE IČO 50062115

   •  

    Právna forma a stanovy RZ
    Jantárový štvorlístok, o. z. je príspevkovou organizáciou, registrovanou na Ministerstve vnútra SR. Podľa stanov je najvyšším orgánom združenia Plenárna schôdza, ktoré je zvolaná raz ročne.

     

    Revízna komisia

    Kontrolným orgánom je revízna komisia.

    Výkonným orgánom združenia je Rodičovská rada.

     Členovia Rodičovskej rady v školskom roku 2017 / 2018 

    Jana STRNISKOVÁ /// predseda

    Vierka SÚKENIKOVÁ /// zapisovateľ

    Beáta KUNDRÁČOVÁ /// pokladník

    Albín KUBUŠ /// člen

    Miriam HORVÁTHOVÁ /// člen

    Renáta NÉMETHOVÁ /// člen

     Členský príspevok v školskom roku 2017 / 2018 na 1 rok 

     20,00 Eur   na 1 žiaka školy z jednej rodiny

     23,00 Eur   na 2 žiakov školy z jednej rodiny

     27,00 Eur   na 3 a viac žiakov školy z jednej rodiny

     

     Príspevok môžete uhradiť 

    poštovou poukážkou - trojdielnou (vydá Vám ju triedny učiteľ)

    prevodom na účet vedený v SLSP a.s., Košice

    IBAN: SK67 0900 0000 0051 1610 8112

     

    Snahou združenia je podporovať aktivity žiakov vo všetkých odboroch - hudobný, výtvarný, tanečný a literárno - dramatický, a to financovaním rôznych súťaží, organizovaním koncertov, výstav, tanečných a divadelných predstavení, nákup učebných pomôcok, materiálno-technického zabezpečenia (nákup výtvarných potrieb, kostýmov, nástrojov ).