•  

     Anna SZITÁSOVÁ, DiS. art. /// Vedúca PK klavír

     Študovala na konzervatóriu v Košiciach odbor hra na klavíri v triede profesora P. Novotného. Na Zuš Jantárová 6 vyučuje hru na klavíri. 

      

     Zuzana PERHÁČOVÁ, DiS. art. ///  Vedúca PK klavír

     Vyučuje hru na klavíri, je autorkou viacerých skladieb pre klavír.

      

     Mgr. Renáta BARTKOVÁ PhD. /// Vedúca PK akordeón

     Vyučuje hru na akordeóne a klavíri.

      

     Ľubica KROPUCHOVÁ, DiS. art.

     Vyučuje hru na klavíri.

      

     Mgr. Slávka GERBERYOVÁ

     Po ukončení štúdia klavíra v triede O. Reipricha na košickom konzervatóriu sa hre na klavíri venovala profesionálne: salónny orchester Nemecko, komorný orchester Španielsko, Opera ŠD, hra v orchestri ŠFK. V súčasnosti účinkuje v triu v koncertnom programe Večer francúzskych šansónov. Úspešné umiestnenia žiakov na súťažiach zlaté pásmo na krajskej súťaži v Spišskej Novej Vsi a strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži v Bojniciach, zameranej na populárnu hudbu. V rámci vyučovania hry na klavíri vedie žiakov k pochopeniu harmonického systému.

      

     Marcela ŠEDIVÁ, DiS. art.

     Študovala hru na klavíri na konzervatóriu v Košiciach v triede prof. Magdy Ivanovej a prof. Štefana Drozdeka. Na Zuš jantárová 6 vyučuje hru na klavíri, hudobnú náuku, ako aj na pobočke v Nižnom Klatove.

      

     Mária FURMANOVÁ, DiS. art.

     Pedagóg klavírnej hry.

      

     Marta BEKECSOVÁ, DiS. art.

     Absolvovala konzervatórium v Košiciach. Na Základnej umeleckej škole vyučuje hru na klavíri.

      

     Mgr. Katarína ŠLEPKOVSKÁ

     Vyučuje hru na klavíri a hudobnú náuku.

      

     Mgr. Zuzana PRIBULOVÁ

     Je absolventkou konzervatória v Košiciach v hre na klavíri a ukončila vysokoškolské štúdium na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v študijnom odbore Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná pedagogika. Vyučuje hru na klavíri na pobočke Irkutská 1 v Košiciach.

      

     Mária ŠKVAREKOVÁ, DiS. art.

     Na konzervatóriu v Košiciach študovala klavír, klarinet a metodiku vyučovania hud. náuky. V rámci rozširovania interpretácie jazzovej hudby a improvizácie žiakmi na koncertoch, iniciovala vznik tejto tradície, ktorá trvá nepretržite už 23 rokov. Okrem prípravy týchto koncertov ich aj konferovala. V športovej oblasti dosiahla významné športové úspechy a ocenenia v rámci Slovenska, taktiež v propagácii a organizovaní športových akcií aj v zahraničí. V poslednom období spolupracuje s Českým spolkom a o.z. Galéria 6 zabezpečením hudobných programov v podaní našich žiakov, ktorí vystupujú na rôznych kultúrnych a spoločenských akciách, ako sú vernisáže obrazov, fotografií, atď.

      

     Dionýz ZSIGA, DiS. art.

     Vyučuje hru na klavír.

      

     Erika KAKAROVÁ, DiS. art.

     Navštevovala  ĽŠU v Snine odbor  klavír.  V rokoch 1983 - 1989 študovala na konzervatóriu v Košiciach, kde ukončila odbor - hra na klavíri. Od r. 1994 vyučuje na ZUŠ Jantárová 6 hru na klavíri, kde vychovala veľa šikovných žiakov. Ako učiteľka hry na klavíri už tri roky pôsobí aj na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach.

      

     Iveta SMORADOVÁ, DiS. art.

     Je bývalá žiačka tejto ZUŠ, absolvovala konzervatórium v Košiciach v klavírnej triede profesorky Ľudmily Kojanovej. Má 36 ročnú prax v odbore - hra na klavíri, okrem toho je korepetítorka a v minulosti učila aj zobcovú flautu.

      

     Katarína JURÍKOVÁ, DiS. art.

     Vyučuje hru na klavíri a hudobnú náuku na pobočke Irkutská 1 v Košiciach.

      

     Mgr. Monika TOMČÁKOVÁ

     Vyučuje hru na organe a klavíri.

      

     Vladimir TROFIMOVIČ, DiS. art.

     Člen orchestra ŠDKE a korepetítor na ZUŠ Jantárová 6. Zúčastnil sa množstva džezových a klasických majstrovských kurzov v zahraničí (Francúzsko, Švajčiarsko) a na Slovensku. Úzko spoluprácuje s tanečným orchestrom "Klasik band". V roku 2016 absolvoval štúdium na Konzervatóriu Timonova 2, odbor trombón/klavír. V roku 2012 víťaz súťaže slovenskych konzervatórií, odbor Trombón.

      

     PaedDr. Júlia LIPANOVÁ NAGYOVÁ

     doplníme...

      

     Bc. Petra VOJTAŠKO TIMKOVÁ /// V súčasnosti na materskej dovolenke