Úvodná stránka.
   • Milí rodičia a členovia občianskeho združenia, na základe uznesenia z plenárneho zasadnutia členov občianskeho združenia Jantárový štvorlístok, o. z., Vám oznamujeme výšku schváleného príspevku na školský rok 2022 / 2023 pre všetky stupne štúdia ( prípravné, základné a štúdium pre dospelých ).Rodičovský príspevok sa uhrádza raz ročne.

    Výska rodičovského príspevku do občianského združenia Jantárový štvorlísto, o.z. 

    Plenárna schôdza schválila výšku členského príspevku pre školský rok 2022 / 2023 vo výške základného členského príspevku 25,-€ na žiaka a vo výške 5,-€ za každý ďalší odbor navštevovaný žiakom a vo výške 5,-€ za každý odbor navštevovaný ďalším žiakom z rovnakej rodiny, so zľavou poskytovanou zamestnancom školy a členom Rodičovskej rady vo výške 50 %.

     

    Príspevok a jeho úhrada 

    prevodom na účet vedený v SLSP a.s., Košice

    IBAN: SK67 0900 0000 0051 1610 8112 

     

    Variabilný symbol  

    uveďte variabilný symbol, ktorý Vam oznámi učiteľ

     

    Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode  

    uveďte meno žiaka

     

    Dátum splatnostosti do 10.11.2022

    Žadosť na úľavu príspevku zo sociálnych dôvodov je potrebné rade rodičov doručiť s potrebnými dokladmi.