• Milí rodičia a členovia občianskeho združenia, na základe uznesenia z plenárneho zasadnutia členov občianskeho združenia Jantárový štvorlístok, o. z. zo dňa 09.09. 2021 Vám oznamujeme výšku schváleného príspevku na školský rok 2021 / 2022 pre všetky stupne štúdia ( prípravné, základné a štúdium pre dospelých ).Rodičovský príspevok sa uhrádza raz ročne.


     

     Výska rodičovského príspevku do občianského združenia Jantárový štvorlísto, o.z. 

    Plenárna schôdza schválila výšku členského príspevku pre školský rok 2021 / 2022 vo výške základného členského príspevku 20,-€ na žiaka a vo výške 5,-€ za každý ďalší odbor navštevovaný žiakom a vo výške 5,-€ za každý odbor navštevovaný ďalším žiakom z rovnakej rodiny, so zľavou poskytovanou zamestnancom školy a členom Rodičovskej rady vo výške 50 %.

     

     Príspevok a jeho úhrada 

    prevodom na účet vedený v SLSP a.s., Košice

    IBAN: SK67 0900 0000 0051 1610 8112 

     

     Variabilný symbol  

    uveďte variabilný symbol, ktorý Vam oznámi učiteľ

     

     Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode  

    uveďte meno žiaka


     Dátum splatnosti členských príspevkov je do 15. 11. 2021 


    Žadosť na úľavu príspevku zo sociálnych dôvodov je potrebné rade rodičov doručiť s potrebnými dokladmi najneskôr do...